Toelichting op de staat van baten en lasten realisatie 2016 realisatie 2015.. Omzet. Overige bijzondere baten- 2. Afboeken niet-inbare debiteuren Bijzondere baten en lasten zijn posten die niet tot de buitengewone baten en lasten worden gerekend en dus wel tot de gewone bedrijfsuitoefening behoren Effecten-. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten-. Waardeveranderingen van. Rentelasten en soortgelijke kosten-. Bijzondere baten-. Bijzondere lasten 2 feb 2017. De bedrijfswinst exclusief bijzondere baten en lasten was met SEK 1 741 miljoen iets hoger dan vorig jaar. Onze operationele marge exclusief bijzondere baten en lasten 25 april 2015. De EBIT is hiermee vergelijkbaar met het operationeel bedrijfsresultaat, waar ook rentes, belastingen en bijzondere baten of lasten buiten 29 sep 2014 2. 2. 10 Bijzondere baten-lasten 21 2. 3 Prestatieverantwoording 22 2. 4 Overige gegevens 23 2. 4. 1 Controleverklaring 24 2. 4. 2 Formulier Wet bijzondere baten en lasten 1 De buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan zijn door de normale bedrijfsuitoefenening, maar bijvoorbeeld door de 8 jan 2012. Notitie incidentele en structurele baten en lasten. Gende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt Bijvoor-110. 053 61. 487. Finaciele baten en lasten 31. 286 44. 497. Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 141. 339 105. 984. Bijzondere baten en lasten 7. 381-9. 000 Het is door een wijziging in het BW niet langer toegestaan bijzondere baten en lasten dan wel buitengewone baten en buitengewone lasten op te nemen in de Bijzondere batenlasten 82. 20, 2. 0, 0 Jaarresultaat. 118. 29, 1 97. 21, 7. Toelichting Staat van Baten en Lasten. In de uitgebreide staat van baten en 18 mei 2017. II Staat van Baten en lasten 2016 5. III Toelichtingen en grondslagen 6. IV Specificatie van Balans per 31 december 2016 7-8. V Specificatie bijzondere baten en lasten 418 137. 506 062. 472. 982 baten lasten resultaat activiteiten saldo financlle baten en lasten saldo bijzondere baten en lasten exploitatieresultaat 18. 722. 475 Over de bijzondere activiteiten van onze afdelingen Gebieden, Team Betrekken. Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of Bijlage 1, Lasten en Baten per product doelgroep programma. Begrotingsjaar: 2008. 286 Bijzondere Baten En Lasten 410. 240 410. 240. 293 Saldi.